WWDCでアップルのAIがわかった!
アップルの戦略的優位性が際立つ。
https://youtu.be/UTeIpR2dn2w